Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistys ry:n säännöt

1. Yhdistyksen nimi on Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistys ry. Ruotsiksi Finsk förening för tal- och språkforskning rf ja englanniksi käytetään epävirallista nimeä Finnish Association of Speech and Language Research. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alueena koko Suomi.

2. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää normaalin tai häiriintyneen puheen, kielen, äänen, kommunikoinnin ja vuorovaikutuksen tutkimusta ja tämän tutkimuksen käytännöllistä soveltamista.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää tieteellisiä kokous- ja esitelmätilaisuuksia sekä jatko- ja täydennyskoulutusta ja harjoittaa alansa tutkimus- ja julkaisutoimintaa sekä ylläpitää yhteyksiä alansa kotimaisiin ja kansainvälisiin järjestöihin.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys kerää jäseniltään vuosittaisen jäsenmaksun. Yhdistys voi jakaa apurahoja ja palkintoja. Yhdistys voi omistaa kiinteistöjä sekä vastaanottaa avustuksia ja testamentti- ym. lahjoituksia.

3. Jäsenet
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen henkilö tai rekisteröity yhdistys, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Henkilö voi olla joko opiskelija- tai varsinainen jäsen. Opiskelijajäsenellä tarkoitetaan henkilöä, jonka perusopinnot ovat kesken. Opiskelijajäsenenä voi olla korkeintaan viisi vuotta, jonka jälkeen hallitus päättää jäsenen erottamisesta tai jäsen voidaan hyväksyä varsinaiseksi jäseneksi. Opiskelijan valmistuessa opiskelijajäsenyys vaihtuu varsinaiseksi jäsenyydeksi jäsenen oman suostumuksen mukaisesti. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Yhdistys voi kutsua kunniajäsenekseen henkilön, joka on ansiokkaasti edistänyt yhdistyksen tarkoitusperiä tai jolle yhdistys tahtoo osoittaa erityistä kunnioitusta. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

4. Jäsenen eroaminen tai erottaminen
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta merkittäväksi yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5. Jäsenmaksu
Sekä opiskelija- että varsinaisilta jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous. Kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua.

6. Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja kahdeksan muuta varsinaista jäsentä sekä kaksi varajäsentä.

Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt . Puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja varajäsenet valitaan vuodeksi. Varsinaiset jäsenet valitaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan siten, että kahtena ensimmäisenä vuonna eroaa kolme jäsentä ja kolmantena vuonna kaksi jäsentä.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa yhdistyksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai taloudenhoitaja, kaksi yhdessä sekä taloudenhoitaja yksin pankki-, posti- yms. juoksevissa asioissa.

8. Tilikausi ja tilintarkastus
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

9. Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-toukokuussa.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisena jäsenenä olevalla henkilöllä tai yhdistyksellä yksi ääni.

Yhdistyksen kokoukseen käsiteltäväksi tarkoitetusta asiasta on lähetettävä kirjallinen viesti hallituksen jäsenille vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenlehden tai yhdistyksen verkkosivujen kautta välitetyllä kokouskutsulla.

11. Vuosikokous
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1) kokouksen avaus
2) valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3) todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4) hyväksytään kokouksen työjärjestys
5) esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
6) päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7) vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus
8) valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
9) valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat
10) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12. Yhdistyksen julkaisutoiminta
Yhdistys julkaisee tieteellistä aikakauslehteä. Aikakauslehdellä on päätoimittaja, vähintään kaksi toimittajaa sekä toimitusneuvosto, jotka valitsee yhdistyksen hallitus.

Toimitusneuvoston tehtävänä on valvoa lehden toimituslinjaa ja se kokoontuu vähintään kerran vuodessa. Yhdistyksen puheenjohtaja toimii toimitusneuvoston puheenjohtajana. Toimitusneuvostossa on vähintään neljä jäsentä, mutta sen koko voi olla myös suurempi. Toimitusneuvoston jäsenistä puolet on yhdistyksen hallituksen jäseniä ja puolet yhdistyksen muita jäseniä. Yksi toimitusneuvoston jäsenistä on aina yhdistyksen puheenjohtaja. Päätoimittaja ja muut toimittajat voivat osallistua toimitusneuvoston kokouksiin, joissa heillä on puheoikeus. Jos toimistusneuvoston äänestyksissä äänet menevät tasan, puheenjohtajan ääni ratkaisee. Toimitusneuvoston toimikausi on kolme vuotta paitsi puheenjohtajan, joka yhdistyksen sääntöjen mukaan valitaan vuosittain.

Toimitusneuvosto valitsee avukseen toimituskunnan toimikautensa ajaksi.

13. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.